50% הנחה על חובות ארנונה

מועצת עיריית חיפה אישרה את הצטרפות העירייה למבצע משרד הפנים המעניק הנחה בשיעור של עד 50% על חובות ארנונה עד לשנת 2014

לבדיקת החוב ולבדיקת אפשרות להצטרפות למבצע יש לפנות לאגף אכיפת הגביה, ברחוב ברוולד 5 בימים א' עד ה' בשעות 08:00 – 14:00 ובטלפון מס' 04:8357283.

במהלך המבצע שיסתיים ביום 30.11.2017 , יופחתו חובות הארנונה שנצברו עד ליום 31.12.2014 ובלבד שהחייב שילם את מלוא חובות הארנונה שלו, לרבות תשלומי פיגורים, לשנים 2015 ו – 2016.
המבצע חל על חובות ארנונה עבור כלל הנכסים לרבות דירות מגורים ועסקים אך אינו חל על נכסים המוחזקים ע"י המדינה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים הפטורים חלקית מארנונה.
על פי תקנות משרד הפנים הפחתה בשיעור 50% תוענק למי שיפרע את חובו לאחר שיעור ההפחתה בתשלום אחד במזומן שיבוצע עד ליום 30.11.2017 ובשיעור 45% לאלו שיפרעו את חובם בניכוי שיעור ההפחתה בתשלומים.
מועצת עיריית חיפה קבעה כי סכומי חוב המסתכמים בסך של עד 50,000 ₪ ניתן יהיה לשלם בפריסה של עד 12 תשלומים בצ'קים דחויים (למעט הראשון שבהם – במזומן). חובות העולים [לאחר ההפחתה] על סך של 50,000 ₪ ניתן יהיה לפרוס עד 24 תשלומים ובלבד שאלו יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או הוראה בלתי חוזרת לבנק.
לבדיקת החוב ולבדיקת אפשרות להצטרפות למבצע יש לפנות לאגף אכיפת הגביה, ברחוב ברוולד 5 בימים א' עד ה' בשעות 08:00 – 14:00 ובטלפון מס' 04:8357283.

תגובות